Leiguskilmálar Sixt langtímaleigu

Reykjavík, 14 desember 2023.

Efnisyfirlit

1 Almennir skilmálar

1.1 Skilmálar þessir gilda um þjónustu Bílaleigu Berg ehf. hér eftir nefnd Sixt eða leigusali og geta tekið breytingum. Þær breytingar sem kunna að vera gerðar taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á vefsíðu okkar. Allar breytingar verða kynntar með minnst 30 daga fyrirvara á www.sixtlangtimaleiga.is. Öll verð á vef og í auglýsingum eru birt með fyrirvara um villur.

1.2 Sá sem nýtur sér þjónustu Sixt langtímaleigu skuldbindur sig til að hlíta þeim skilmálum sem gilda um notkun þjónustu fyrirtækisins á hverjum tíma. Brot á skilmálum Sixt langtímaleigu getur valdið tafarlausri riftun á leigusamningi.

1.3 Íslensk lög gilda um samninga þá sem gerðir eru á grundvelli þessa skilmála, þar með taldar bótakröfur sem kunna að verða gerðar. Gildir það bæði um grundvöll og útreikninga bóta. Sama gildir um bótakröfur á grundvelli bótaábyrgðar utan samninga.

1.4 Leigusali áskilur sér rétt til þess að framselja rétt sinn samkvæmt samningi þessum annaðhvort að öllu leyti eða að hluta. Slíkt framsal skal þó ekki að neinu leyti skerða réttindi leigutaka samkvæmt samningum.

1.5 Leigutaki skuldbindur sig til þess að greiða fyrirfram leigu samkvæmt leigusamningi og samningur tekur gildi við undirskrift. Samningur er bindandi út leigutímabil.

1.6 Með undirskrift sinni á samningi heimilar leigutaki og ábyrgðarmenn leigutaka að Bílaleigan Berg, kt. 711292-2849 spyrjist fyrir um bankaviðskipti leigutaka og eða ábyrgðamanna þess og leita upplýsingar um skuldastöðu og kanna vanskilaskrá hjá Creditinfo / Lánstrausti hf þeirra við umsókn og á gildistíma leigusamnings.

1.7 Með undirskrift leigutaka á skilmálum þessum heimilar leigutaki og ábyrgðarmenn þess að Bílaleigan Berg ehf, kt. 711292-2849 tilkynni vanskil sem varað hafa lengur en 40 daga til Creditinfo / Lánstrausts hf til skráningar á skrá Creditinfo/Lánstrausts hf yfir vanskil og fleira.

1.8 Leigutaka er óheimilt að framleigja hið leigða þriðja aðila, veita óviðkomandi aðilum afnot af því né afhenda það með öðrum hætti nema með skriflegu samþykki leigusala.

1.9 Leigutaki má ekki breyta hinu leigða nema með skriflegu samþykki leigusala.

1.10 Leigutaki getur hvorki veðsett hið leigða, boðið fram sem tryggingu né leyft aðför að hinu leigða.

1.11 Leigusali eða þeir sem hann tilnefnir skulu jafnan eiga óskoraðan aðgang að starfsstöð leigutaka, heimili, eða starfssvæði til að skoða hið leigða.

1.12 Leigutaki skal skila ökutæki til leigusala á réttum tíma, á réttum stað, án skemmda, og með fullan eldsneytistank eða a.m.k. 80% ef um rafbíl er um að ræða.

1.13 Óhapp og tjón skal tilkynna í öllum tilvikum á höfuðborgarsvæðinu hjá samstarfsaðila Sixt langtímaleigu “Aðstoð & Öryggi“ í gegnum vefgátt þeirra www.arekstur.is eða í síma 578 9090 – Utan höfuðborgarsvæðisins þarf að tilkynna óhapp hjá Lögreglunni. Ef grunur er á líkamstjóni skal alltaf hafa samband við Lögreglu.

1.14 Leigusali skal kynna leigutaka efni leigusamnings og sérstaklega þær skyldur sem leigutaki tekur á sig með undirritun samnings.

1.15 Öll verð og gjöld sem samið er um í leigusamningi eru miðuð við núverandi skatt- og gjaldtöku stjórnvalda.

1.16 Leigutaki samþykkir allar framtíðar breytingar á sköttum, gjöldum eða öðrum opinberum álögum sem stjórnvöld kunna að leggja á eftir undirritun leigusamnings og gætu haft áhrif á kostnað leigusamnings, verði sjálfkrafa innreiknaður í leigusamninginn án frekari samþykki af hálfu leigutaka.

1.17 Ágreiningur milli aðila er varðar leigusamninga og/eða skilmála skal lagður fyrir varnarþing leigusala, Héraðsdóm Reykjavíkur eftir íslenskum lögum.

2 Skyldur leigutaka

2.1 Leigutaki samþykkir ákvæði leigusamnings með rafrænni undirritun sbr. Lög nr. 28/2001 um rafræna undirskrift og hefur fengið afrit af honum. Leigutaki hefur kynnt sér efni og samþykkir ákvæði skilmála þessa á vef www.sixtlangtimaleigu.is/skilmálar og ber ábyrgð á því gagnvart leigusala að aðrir ökumenn á hans vegum geri slíkt hið sama. Leigutaki lýsir því einnig að hann hafi kynnt sér gjaldskrár sem vísað er til í þessum skilmálum.

2.2 Leigutaki eða ökumaður á hans vegum skal hafa gilt ökuskírteini í sínu nafni með númer ökuskírteinis, útgáfudegi og gildistíma.

2.3 Við undirritun leigusamnings skal leigutaki annaðhvort framvísa gildu kreditkorti í eigin nafni eða vera með viðskiptareikning hjá leigusala. Leigusala er heimilit að skuldfæra kreditkort eða viðskiptareikning með gjalddaga síðast virka dags hvers mánaðar og eindaga 5 dögum seinna.

2.4 Leigutaki skuldbindur sig til þess að greiða fyrirfram leigu samkvæmt leigusamningisamningur tekur gildi við undirskrift. Samningur er bindandi út leigutímabil.

2.5 Leigutaki ber ábyrgð á ökutækinu og fylgdarmunum á leigutíma þess.

2.6 Leigutaki ber að greiða leigugjald samkvæmt samningi og á umsömdum gjalddögum.

2.7 Leigutaki skal nota ökutækið á ábyrgan hátt og aðeins í þeim tilgangi sem samið er um.

2.8 Leigutaki ber ábyrgð á öllum tjóni sem verður á ökutæki ef ekki sé viðeigandi vátrygging til staðar.

2.9 Vátrygging er ekki til staðar ef greiðslu sé ekki innt af hendi á eindaga nema um annað sé samið.

2.10 Leigutaki ber skylda að viðhalda ökutækinu og koma því til skoðunar eftir ábendingu leigusala.

2.11 Leigutaki ber að tilkynna leigusala um allar breytingar sem geta haft áhrif á leigusamning, eins og aðseturskipti og breytingar á ökumanni.

2.12 Leigutaki skal skila ökutæki til leigusala á réttum tíma, á réttum stað, án skemmda, og með fullan eldsneytistank eða a.m.k. 80% ef um rafbíl er um að ræða.

2.13 Tryggingariðgjöld taka breytingum samkvæmt verðskrá tryggingarfélags nema um annað hafi verið sérstaklega samið.

3 Skyldur leigusala

3.1 Leigusali skal kynna leigutaka efni leigusamnings og sérstaklega þær skyldur sem leigutaki tekur á sig með undirritun samnings.

3.2 Leigusali ábyrgist að ökutækið fullnægi lagalegum kröfum sem gerðar eru um það og afhendist á umsömdum tíma.

3.3 Ef leigusali nær ekki að afhenda ökutæki samkvæmt samningi, ber honum að tilkynna leigutaka um það eins fljótt og mögulegt er.

3.4 Ökutækið skal afhent leigutaka með fullan eldsneytistank eða a.m.k. 80% rafhleðslu.

3.5 Bili ökutæki vegna eðlilegs slits eða af öðrum ástæðum sem ekki er hægt að rekja til leigutaka, skal leigusali afhenda annað ökutæki eins fljótt og auðið er, eða sjá til þess að viðgerð fari fram svo fljótt sem auðið er, á þeim stað sem leigusali ákveður. Bilun hefur ekki áhrif á greiðslu leigugjalds eða annars sem leigutaki ber að greiða samkvæmt leigusamningi. Leigusali greiðir engar bætur í þeim tilvikum sem að framan greinir, hvorki vegna gistingar, né annars.

3.6 Ef leigusali vill takmarka notkun ökutækis með hliðsjón af útbúnaði þess eða ástandi vega, að öðru leyti en gert er í leigusamningi þessum, skal það gert skriflega við undirritun leigusamnings.

3.7 Leigusali er ekki ábyrgur fyrir stuld á þeim munum sem leigutaki, eða annar aðili á, geymir eða flytur í eða á ökutækinu á leigutíma þess.

3.8 Leigusali ábyrgist að vera ávallt með gilda starfsábyrgðartryggingu.

3.9 Ökutækið þarf að vera í góðu ástandi, hreinu, og tilbúnu til notkunar við afhendingu.

3.10 Leigusali ber skylda til þess að tryggja ökutækið samkvæmt lögum og reglugerðum.

4 Vanskil

4.1 Ef leigutaki greiðir ekki leigugjald eða aðrar skyldar greiðslur á umsömdum gjalddögum, telst það vanskil.

4.2 Í vanskilum ber leigutaki að greiða dráttarvexti á vangoldnar fjárhæðir frá gjalddaga til greiðsludags samkvæmt lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

4.3 Leigusali hefur rétt til að gripa til viðeigandi innheimtuaðgerða, þ.m.t. sendingu áminningarbréfa og innheimtuþjónustu.

4.4 Ef vanskil varir í meir en 14 daga eftir eindaga, getur leigusali nýtt sér rétt sinn til að rifta samningi og taka ökutækið í sína vörslu, í samræmi við ákvæði samnings um riftun.

4.5 Ef samningur er ekki í skilum þá falla niður tryggingar og leigjandi ber að fullu ábyrgð fyrir tjónum.

5 Vanefndir leigutaka

5.1 Leigutaki ber að efna greiðslur samkvæmt samningi á ákveðnum gjalddögum. Vanefndir í greiðslu geta haft afleiðingar á rétti leigutaka til að halda ökutækinu og/eða haft áhrif á lánshæfi leigutaka.

5.2 Leigutaki ber að skila ökutækinu á ákveðnum tíma og stað samkvæmt samningi. Ef leigutaki skilar ekki ökutækinu eða skilar því með skemmdum eða vanhæfu, ber honum að bæta leigusala fyrir viðgerðir með sjálfáhættu eða að fullu ef um vítavert athæfi er um að ræða.

5.3 Leigutaki ber að meðhöndla ökutækið á ábyrgðarfullan og löglegan hátt. Þetta innifelur að forðast allan ólöglegan akstur, og fylgja öllum ákvæðum umferðarlaga og annarra laga og reglugerða sem gilda um akstur og meðferð ökutækis.

5.4 Leigutaki ber að veita réttar og tæmandi upplýsingar um sig, ábyrgðarmenn, og aðrar aðstæður sem geta haft áhrif á samninginn. Vanefndir í þessari skyldu geta haft afleiðingar á rétti leigutaka til að halda ökutækinu og/eða haft áhrif á lánshæfi hans.

5.5 Ef breyttar aðstæður verða á samningstíma, sem geta haft áhrif á getu leigutaka til að efna skyldur samkvæmt samningi, ber honum að tilkynna leigusala um þær eins fljótt og mögulegt er.

5.6 Leigutaki ber að sinna reglulegu viðhaldi á ökutækinu samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og leigusala, og tilkynna um alla galla, bilun eða skemmdir sem upp koma á samningstíma.

5.7 Leigutaki ber að nota ökutækið einungis í þeim tilgangi sem samið er um, og forðast allan akstur eða notkun sem er bannaður samkvæmt lögum, reglugerðum eða samningi.

5.8 Leigutaki ber að veita aðgang að öllum upplýsingum, gögnum, og ökutækinu sjálfu þegar þess er óskað. Halda ökutækinu þrifalegu og tryggja að það sé öruggt og löglegt til notkunar.

6 Leigutímabil

6.1 Leigutímabil hefst við undirskrift samnings eða þegar leigutaka er afhent ökutæki, lykli og öðrum nauðsynlegum gögnum og búnaði, samkvæmt samningi. Allar skyldur og réttindi samkvæmt samningi taka við á þessum tíma.

6.2 Grundvallar leigutímabil er einn mánuður. Lengd leigutímabils er skilgreind í samningi. Leigugreiðslur eru innheimtar fyrirfram.

6.3 Möguleiki á að framlengja leigutímabil þarf að vera samið sérstaklega við leigusala fyrir lok gildistímabils. Allar breytingar á leigutímabili þurfa að vera skriflegar og samþykktar af báðum aðilum.

6.4 Framlengist samningurinn við lok samningstíma getur leiguverð tekið breytingum. Að samningstíma loknum áskilur leigusali sér þó rétt til að kalla bifreið inn hvenær sem er og slíta samningnum

6.5 Ef leigutaki óskar eftir að skila ökutækinu áður en leigutímabil er liðið, og samþykki leigusali slíkt, er leigusala heimilt að gjaldfæra sem nemur 3 mánaða leigu til viðbótar við skiladag nema um annað hafi verið samið.

6.6 Við lok leigutímabils skal leigutaki tafarlaust og án alls kostnaðar fyrir leigusala skila hinum leigða og búnaði til leigusala á þann stað sem leigusala tiltekur.

7 Greiðslur

7.1 Leigutaki skal greiða leigugjald á ökutæki og fylgihlutum þess á umsömdum gjalddögum. Hver einstök leigugreiðsla er fyrir notkun hins leigða á tilgreindu tímabili.

7.2 Leigugjald skal greiðast mánaðarlega fyrirfram, nema annað sé sérstaklega samið. Upphæð leigugjalds og greiðslutíðni er tilgreind í leigusamningi.

7.3 Ef greiðsla berst ekki leigusala á réttum tíma, er leigutaka skylt að greiða dráttarvexti af ógreiddri upphæð samkvæmt gildandi vöxtum.

7.4 Fari akstur 20% umfram umsaminn kílómetra fjölda leigusamnings á 3 mánaða tímabili, þá ber leigutaka að greiða upp umsamið kílómetragjald og semja um nýjan innifaldan kílómetrafjölda samnings.

7.5 Auk leigugjalds, getur leigusali gjaldfært leigutaka fyrir eldsneyti, skemmdum, umferðarsektum, og öðrum kostnaði sem tengist leigu og/eða notkun ökutækis, samkvæmt ákvæðum samnings.

7.6 Ef leigutaki vanefnir greiðslu, hefur leigusali rétt til að taka til innheimtuaðgerða. Kostnaður vegna innheimtuaðgerða falla á leigutaka.

7.7 Leigusali áskilur sér rétt til að breyta greiðsluskilmálum með skriflegri tilkynningu til leigutaka, með þeim takmörkunum sem lög leyfa.

7.8 Við lok samnings skal gera upp allar greiðslur sem þá eru ógreiddar, samkvæmt ákvæðum samnings. Uppgjör skal fara fram á ákveðnum stað og tíma, og í samræmi við ákvæði um uppgjör í samningi.

7.9 Í tilvikum þar sem leigusali eða leigutaki segja upp samningi fyrir lok leigutímabils, þarf að fylgja ákveðnum reglum um uppsögn og uppgjör, eins og tilgreint er í samningi.

7.10 Reglur um endurgreiðslu á ofgreiddri leigu eða annarri greiðslu, skal tilgreina sérstaklega í samningi.

8 Söfnun og geymsla persónuupplýsinga

 
8.1 Bílaleigan Berg safnar, vinnur úr og geymir persónuupplýsingar leigutaka og annarra þriðju aðila sem tengjast samningi, til þess að geta fullnægt skilyrðum samningsins, fylgt löggjöf, og bætt þjónustu sína. Meðal þeirra upplýsinga sem safnast er nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, netfang, bankaupplýsingar og ökuskírteini.
 
8.2 Leigutaka er bent á persónuverndarstefnu Bílaleigunnar Berg, sem er aðgengileg á vefsíðu fyrirtækisins www.sixt.is og/eda á skriflegu formi á aðalskrifstofu fyrirtækisins. Persónuverndarstefnan lýsir hvernig persónuupplýsingar eru meðhöndlaðar og hvernig hægt er að koma á framfæri kvörtunum í tengslum við meðferð persónuupplýsinga.
 
8.3 Leigutaki hefur rétt til að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum, biðja um leiðréttingu þeirra, eða eyðingu, ef það er viðeigandi. Einnig hefur leigutaki rétt til að mótmæla meðferð persónuupplýsinga og/eda biðja um takmörkun á meðferð þeirra.
 
8.4 Sixt notar viðeigandi tæknilegar ráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar frá óheimilum aðgangi, breytingum, eyðingu eða misnotkun.
 
8.5 Persónuupplýsingar kunna að verða látnar í hendur þriðja aðila, til dæmis vegna skilyrða samningsins, löggjafar eða ákvæða um skilyrði trygginga.
 
8.6 Persónuupplýsingar verða aðeins geymdar á meðan þörf krefur, eftir lögum eða samningi, og verða síðan eytt á öruggan hátt.
 
8.7 Sixt mun afhenda persónuupplýsingar leigutaka, að því marki sem lög leyfa og nauðsyn krefur: 
 
8.7.1 Löggæsluyfirvöldum, staðaryfirvöldum og bílastæðasjóði, hafi þessir aðilar rétt til slíkra upplýsinga samkvæmt lögum eða í tilgangi lögmætra hagsmuna bílaleigunnar, til dæmis til að framfylgja leigusamningnum milli aðila.
 
8.7.2 Þriðju aðilum sem starfa fyrir hönd bílaleigunnar við kröfustýringu eða innheimtu skulda sem leigutaki skuldar bílaleigunni. 
 
8.7.3 Þriðju aðilum sem annast sannvottun á ökuskírteinum. 
 
8.7.4 Þriðju aðilum sem framkvæma neytendakannanir fyrir hönd bílaleigunnar sem bílaleigan notar til að bæta þjónustu sína gagnvart leigutökum. 
 
8.8 Bifreiðin kann að vera útbúin skráningarbúnaði til þess að staðsetja bifreiðina. Leigutaki er þá sérstaklega upplýstur um að svo sé. Staðsetningargögn eru geymd á þann hátt að ekki er mögulegt að persónugreina þau nema í þeim tilfellum sem eru talin hér upp: 
 
8.8.1 Til að vernda lögmæta hagsmuni bílaleigunnar með því að finna bifreiðina verði henni stolið eða ekki skilað á umsömdum skilastað eins og fram kemur í leigusamning. Ef um slys eða bilun er að ræða til þess að finna bifreiðina og koma í veg fyrir frekara tjón. 
 
8.8.2 Til þess að tryggja öryggi leigutaka með því að senda út viðvörun vegna sérstaklega hættulegra veðurskilyrða. 
 
8.8.3 Til þess að veita leigutaka þjónustu með því að senda markaðsefni tengt staðsetningu hans og er það þá gert að undangengnu ótvíræðu samþykki leigutaka. 
 
8.9 Með undirritun samningsins samþykkir leigutaki meðferð persónuupplýsinga sinnar í samræmi við þessa skilmála og persónuverndarstefnu Sixt.

9 Skil á ökutæki

9.1 Leigutaki skal skila ökutæki í sama ásigkomulagi og það var við móttöku, að undanskildu eðlilegu sliti vegna notkunar, ásamt öllum fylgihlutum svo sem; hjólbörðum, verkfærum, skjölum, möppum, hleðslusnúrum eða öðrum búnaði sem var í eða á ökutækinu við útleigu.

9.2 Ef eitthvað vantar samþykkir leigutaki að kostnaðarverð einstakra hluta sem ekki fylgja við skil sé gjaldfært á leigutaka. Það á einnig við um þá aukahluti sem teknir eru á leigu með ökutækinu, ef eitthvað vantar eða að þeim sé skilað í ófullkomnu ástandi verður andvirði þess gjaldfært á leigutaka.

9.3 Leigutaki ber að skila ökutækinu á þeim stað, á þeim tíma og á því ástandi sem samið er um við undirritun samningsins. Skil ökutækis sem verða framkvæmd án samkomulags geta haft áhrif á kostnað og/eða skilyrði samningsins.

9.4 Leigutaki ber að skila ökutækinu á ákveðnum tíma, eins og samið er við undirritun samningsins. Ef leigutaki skilar ökutækinu eftir ákveðinn skilatíma, er leigusala heimilt að gjaldfæra daggjöld samkvæmt verðskrá.

9.5 Ökutækið skal skilað óskemmt og í sama ástandi og þegar því var afhent, að undanskildum eðlilegri notkun. Allar skemmdir, sem upp koma á leigutímabilinu, eru á ábyrgð leigutaka.

9.6 Ökutækið skal skilað með sama magni af eldsneyti og þegar því var afhent. Ef ökutæki er ekki skilað með sama magni af eldsneyti, er leigusali heimilt að gjaldfæra á leigutaka fyrir það eldsneyti sem vantar, samkvæmt verðskrá leigusala.

9.7 Ökutækið skal skilað með öllum lyklum, skráningarskírteini, þjónustubók, smurbók og öðrum bókum eða búnaði sem fylgdi því við afhendingu.

9.8 Innrétting skal vera án umfram skemmda, til dæmis ekki með brunagöt eða rifin sæti.

9.9 Leigutaki skal tilkynna leigusala um allar skemmdir eða álag sem ökutækið hefur orðið fyrir, sem og um öll atvik sem gætu haft áhrif á ástand eða virkni þess.

9.10 Ef leigutaki skilar ökutækinu á ósamþykktum stað samþykkir hann að greiða leigusala allan kostnað sem hann verður fyrir við að endurheimta ökutækið.

9.11 Leigutaki skal tilkynna leigusala með hæfilegum fyrirvara ef hann ætlar að skila ökutækinu áður eða síðar en ákveðið er, og/eda á öðrum stað en ákveðið er.

9.12 Leigutaki samþykkir að veita leigusala eða þeim er hann tilgreinir, aðgang að ökutækinu, ef þess er óskað, til að ganga úr skugga um að skilyrði samningsins séu uppfyllt.

10 Þjónusta við hið leigða

10.1 Leigutaki ber ábyrgð á því að færa ökutækið til bifreiðaskoðunar á réttum tíma. Kostnaður við bifreiðaskoðun er þó reikningsfærður á leigusala hjá eftirtöldum skoðunarstöðvum; Frumherji, Tékkland, Aðalskoðun. Vakin er athygli á því að vanrækslugjald er kann að vera lagt á bifreiðina sökum þess að hún hefur ekki verið færð til skoðunar skal greitt af leigutaka

10.2 Leigutaki ber skylda til að koma ökutækinu í þjónustu samkvæmt þjónustuáætlun framleiðanda og ákvæðum samningsins á réttum tíma. Viðhaldið skal innihalda, smurningu, skiptingu á olíu og eldsneytissíu, athugun á dekkjum og bremsum, og annan algengan viðhaldsbúnað.

10.3 Ef leigutaki verður var við bilanir, galla eða annað sem getur haft áhrif á öryggi eða notagildi ökutækisins, skal hann tilkynna það strax til leigusala og fylgja leiðbeiningum hans um hvernig á að bregðast við.

10.4 Allar viðgerðir, að undanskildum eðlilegu viðhaldi, þurfa samþykki frá leigusala áður en þær eru framkvæmdar. Leigusali ber allan kostnað vegna viðgerða sem framkvæmdar eru án samþykkis hans.

10.5 Leigutaki er ekki heimilt að fara með ökutækið til annarra verkstæða en þeirra sem leigusali hefur samið við, nema með samþykki leigusala.

10.6 Leigutaki ber ábyrgð á öllum viðgerðum sem framkvæmdar eru á ökutækinu án samþykkis leigusala og getur verið skyldugur til að greiða allan kostnað sem af þeim leiðir.

10.7 Ef leigusali greiðir fyrir viðgerðir eða annan kostnað vegna galla eða vanhirðu sem leigutaki vissi eða átti að vita um, á leigusali endurkröfurétt á hendur leigutaka ásamt öllum kostnaði sem af hlýst, þar með talinn lögfræði- og málskostnaði.

10.8 Leigusali ber ábyrgð á því að ökutækið uppfylli gæðakröfur og öryggis staðla sem gilda á Íslandi, og að það sé í eðlilegu ástandi og hæft notkun þegar það er afhent.

10.9 Notkun hins leigða sem fer fram yfir umsamið hámark aksturs eða sem er óeðlileg eða ólögleg, getur haft áhrif á skilyrði samningsins og leitt til viðbótar kostnaðar fyrir leigutaka.

11 Tjón

11.1 Ef um árekstur eða annað óhapp er um að ræða, skal leigutaki tafarlaust tilkynna um atburðinn til viðkomandi lögregluyfirvalda eða hafa samband við www.arekstur.is og fá þá á staðinn. Einnig skal leigutaki tilkynna tjón til leigusala. Leigutaki má ekki yfirgefa tjónsstað fyrr en búið sé að tilkynna tjón og útbúa tjónaskýrslu.

11.2 Tilkynni leigutaki ekki tjónið ber hann fulla ábyrgð á tjóninu, nema sýnt sé fram á með óyggjandi hætti að það hafi ekki verið mögulegt

11.3 Leigutaki skal fylla út tjónaskýrslu að beiðni leigusala innan 7 daga tjónsatburð. Verði leigutaki ekki við þeirri kröfu má líta svo á að umrætt tjón hafi orðið á þann hátt að það falli utan við skilmála kaskótryggingar og ber leigutaki þá fulla fjárhagslega ábyrgð á því.

11.4 Leigutaki getur valið á milli mismunandi trygginga sem leigusali býður upp á. Hver trygging hefur mismunandi sjálfskuldarábyrgð og tryggingaraldur. Leigutaki getur fengið nánari upplýsingar um tryggingar og áhættuþætti frá leigusala.

11.5 Ef leigusali greiðir fyrir viðgerðir eða annan kostnað vegna tjóns sem leigutaki veldur og er ekki bætt af tryggingum, hefur leigusali endurkröfurétt á hendur leigutaka ásamt öllum kostnaði sem af hlýst, þar með talinn lögfræði- og málskostnaði.

11.6 Leigusali hefur rétt til að gera ráð fyrir viðgerðum og endurheimtu ökutækisins ef tjón verður á því, og getur krafist þess að leigutaki greiði allan þann kostnað sem af hlýst.

11.7 Ef tvö eða fleiri tjón verða til, sem eru bótaskyld undir kaskótryggingu á leigutímanum, hefur leigusali rétt til hækka sjálfsábyrgð leigutaka eða rifta leigusamningi án uppsagnarfrests að undangenginni skriflegri tilkynningu.

11.8 Leigusali ábyrgist ekki að leigutaki fái nýjan leigumun sé leigutaki ábyrgur fyrir tjóni og er það háð skilyrðum leigusala.

11.9 Þurfi leigusali að sækja eða láta sækja ökutækið vegna áreksturs eða annars tjónsatvik ber leigutaki allan kostnað vegna þessa skv. verðskrá leigusala hverju sinni sé sá kostnaður ekki bættur úr tryggingum.

11.10 Leigutaki ber sjálfábyrgð á hverju tjóni sem hann veldur á hinu leigða, eignum leigusala eða þriðja aðili, upp að ákveðinni hámarksupphæð sem tilgreind er í samningi.

11.11 Hver sjálfsábyrgð nær aðeins til eins óhapps. Sé um að ræða fleiri en eitt tjón sem augljóslega hafa ekki átt sér stað í einu og sama óhappinu gildir hver og ein sjálfsábyrgð aðeins um eitt óhapp.

11.12 Leigutaki getur valið að kaupa viðbótatryggingar sem leigusali býður upp á, til að lækka sjálfábyrgðina eða auka tryggingarverndina á ákveðnum áhættuþáttum.

11.13 Leigutaki ber ábyrgð á öllum greiðslum sem tengjast tryggingum og skaðabótum, samkvæmt verðskrá og greiðsluskilmálum leigusala.

11.14 Tjón og óhapp skal tilkynna í öllum tilvikum á höfuðborgarsvæðinu hjá samstarfsaðila Sixt langtímaleigu “Aðstoð & Öryggi í gegnum vefgátt þeirra www.arekstur.is eða í síma 578 9090 – Utan höfuðborgarsvæðisins þarf að tilkynna óhapp hjá Lögreglunni. Ef grunur er á líkamstjóni skal alltaf hafa samband við Lögreglu

11.15 Ef ágreiningur verður um skaðabótakröfur, skal leysa hann eftir íslenskum lögum á heimilisvarnarþingi leigusala eða fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

11.16 Verði leigutaki ekki við þessum skilmálum um tjón má líta svo á að umrætt tjón hafi orðið á þann hátt að það falli utan við skilmála kaskótryggingar og ber leigutaki þá fulla fjárhagslega ábyrgð á því.

12 Vátryggingar og skaðabótaábyrgð

12.1 Samningur þessi inniheldur kaskótryggingu sem takmarkar fjárhagslega ábyrgð leigutaka vegna tjónstilvika sem ekki fást bætt úr hendi þriðja aðila, þ.m.t. í gegnum ábyrgðartryggingu. Vátryggjandi er:
Vátryggingarfélag Íslands
Kt. 690689-2009

12.2 Hið leigða skal vátryggt með lögboðinni ökutækjatryggingu. Um vátryggingar þessar gilda skilmálar VÍS nr. BA10 um ökutækjatryggingu sem felur í sér ábyrgðartryggingu auk slysatryggingu ökumanns og farþega. Vátryggingaskilmálar eru m.a. aðgengilegir á heimasíðu VÍS, vis.is. Ábyrgðartrygging gagnvart þriðja aðila nemur þeirri upphæð sem íslensk lög kveða á um hverju sinni.

12.3 Skilmálar kaskótryggingar fara eftir skilmálum VÍS nr. BK10 um kaskótryggingu. Vátryggingaskilmálar eru m.a. aðgengilegir á heimasíðu VÍS, vis.is.

12.4 Leigusali tryggir hið leigða samkvæmt íslenskum lögum og reglugerðum. Leigutaki getur fengið nánari upplýsingar um tryggingarhætti og áhættuþætti frá leigusala.

12.5 Leigusali ber ekki ábyrgð á tjóni, skaða eða tapi sem leigutaki, þriðja aðila eða eignir þeirra þola, nema ef tjónið stafar af vanhæfni eða galla á hinu leigða.

12.6 Leigutaki ber sjálfábyrgð á tjóni sem hann veldur á hins leigða, eignir leigusala eða þriðja aðili, upp að ákveðinni hámarksupphæð sem tilgreind er í samningi.

12.7 Leigutaki getur valið að kaupa viðbótatryggingar sem leigusali býður upp á, til að lækka sjálfábyrgðina eða auka tryggingarverndina á ákveðnum áhættuþáttum.

12.8 Leigutaki er skyldugur til að tilkynna leigusala um öll atvik sem gætu haft áhrif á tryggingarhætti eða skaðabótaábyrgð, eins fljótt og mögulegt er.

12.9 Ef ágreiningur verður um skaðabótakröfur, skal leysa hann eftir íslenskum lögum á heimilisvarnarþingi leigusala eða fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

12.10 Leigutaki þarf að fylla út og undirrita viðeigandi skjöl og samþykkja skilmála trygginga og skaðabótaábyrgðar áður en leigusamningur fer í gildi.

12.11 Leigutaki ber ábyrgð á öllum greiðslum sem tengjast tryggingum og skaðabótum, samkvæmt verðskrá og greiðsluskilmálum leigusala.

12.12 Óhapp skal tilkynna í öllum tilvikum á höfuðborgarsvæðinu hjá samstarfsaðila Sixt langtímaleigu “Aðstoð & Öryggi í gegnum vefgátt þeirra www.arekstur.is eða í síma 578 9090 – Utan höfuðborgarsvæðisins þarf að tilkynna óhapp hjá Lögreglunni. Ef grunur er á líkamstjóni skal alltaf hafa samband við Lögreglu.

13 Tjónsatvik sem kaskótrygging nær ekki yfir

13.1 Kaskótryggingin bætir ekki:

13.1.1 Skemmdir af ásettu ráði eða sakir stórkostlegar óvarkárni ökumanns

13.1.2 Skemmdir sem verða þegar ökumaðurinn er undir áhrifum áfengis, örvunar- eða deyfilyfja, eða að öðru leyti ófær um að stjórna bifreiðinni á tryggilegan hátt.

13.1.3 Bilun á ökutæki eða búnaði þess nema hana megi rekja til bótaskylds atburðar.

13.1.4 Brunagöt á sætum, teppum eða mottum.

13.1.5 Tjón á undirvagni, ásamt öllum þeim véla- og rafbúnaði sem þar er að finna, ef ekið er á landsvegum eða stofnvegum um hálendi og tjónið er að rekja til þess að laust grjót hrekkur upp undir ökutækið eða það rekst niður á ójöfnum, í holu eða á grjóti við akstur.

13.1.6 Skemmdir vegna aksturs þar sem bannað er að aka ökutækinu, svo og við akstur á vegatroðningum, götuslóðum, snjósköflum, ís, yfir óbrúaðar ár eða læki, um fjörur, forvaða eða vegleysu.

13.1.7 Tjón á lakki vegna hefðbundins steinkasts af vegi. Með hefðbundnu steinkasti er átt við þann atburð þegar lausir steinar á vegi skjótast undan öðru ökutæki á hið tryggða ökutæki.

13.1.8 Skemmdir á aukaútbúnaði ökutækisins, t.d. staðsetningar- og fjarskiptatækjum, vörulyftum og krönum vörubifreiða, lausum toppgrindum og farangurskössum, nema um annað sé samið.

13.1.9 Skemmdir sem verða á ökutækinu vegna þátttöku í aksturskeppni eða við æfingu í akstursíþrótt, hvort sem æfingin er fyrir keppni eða ekki.

13.1.10 Skemmdir á ökutækinu vegna dýra.

13.1.11 Skemmdir á kæli-, raf- eða vélarbúnaði ökutækis sem verða vegna frosts eða hita, hvort sem um er að ræða vegna veðráttu eða hitastigs í geymsluhúsnæði.

13.1.12 Tjón vegna skorts eða rangri notkun á smurefnum, kæliefnum, eldsneyti eða notkun á rafbúnaði.

13.1.13 Skemmdir eða slit á ökutæki, lakki, dekkjum, felgum eða öðrum einstökum hlutum, vegna notkunar, t.d. tæringu, ryðbruna og annað hefðbundið slit.

13.1.14 Tjón á tengivögnum eða öðrum tækjum sem hafa verið tengd eða skeytt við ökutæki.

13.1.15 Tjón vegna foks á lausum jarðefnum, t.d. sandi, möl eða mold.

13.1.16 Tjón á felgum sem leiðir eingöngu til útlitslýtis.

13.1.17 Tjón af völdum þess að vatn flæðir inn í ökutæki eða vélarrými utan bundins slitlags og tjón á bundnu slitlagi ef greinilegt er að vatn hefur safnast fyrir á vegi eða sérstaklega hefur verið varað við hættu á því.

13.1.18 Tjón á lykli eða annarri aðgangsstýringu.

13.1.19 Tjón sem rekja má til umgengni, t.d. reykinga og neyslu matar og drykkja.

13.1.20 Tjón á ökutækinu vegna flutnings á farmi nema tjónið megi rekja til bótaskylds atburðar.

13.2 Tryggingin bætir ekki tjón eða aukningu á tjóni sem beint eða óbeint er vegna:

13.2.1 Jarðskjálfta, eldgoss eða annarra náttúruhamfara. Þó bætir tryggingin tjón vegna grjóthruns, skriðufalla, snjóflóðs úr fjallshlíð, aur- eða vatnsflóðs og eldingar.

13.2.2 Styrjaldar, innrásar, hernaðaraðgerða og uppreisnar.

13.2.3 Kjarnabreytingar, jónandi geislunar, mengunar af geislavirkum efnum, kjarnaeldsneytis eða kjarnaúrgangsefnis.

14 Breyttar aðstæður

14.1 Breyttar aðstæður sem skilgreindar eru í þessum kafla geta kallað á riftun samnings. Ef um breyttar aðstæður er að ræða þá eru leigutaka tilkynntar þær breyttu aðstæður og riftun ef á við.

14.2 Ef eitthvað gerist sem kemur eða kann að koma í veg fyrir að leigutaki geti efnt skuldbindinga sinna samkvæmt samningi, skal leigutaki tilkynna leigusala um það án tafar.

14.3 Leigutaki skal skila hinu leigða og fara með uppgjör samkvæmt ákvæðum um uppgjör á leigu.

14.4 Leigutaki skal tilkynna leigusala um aðsetursskipti um leið og þau verða.

14.5 Ef fjárhagsstaða leigutaka (eða, ef leigutaki er félag með ótakmarkaðri ábyrgð, þá fjárhagsstaða félagsins eða fjárhagsstaða einhvers af eigendum þess) versnar til muna, er þetta skilgreint sem breyttar aðstæður.

14.6 Ef einhverjar þær breytingar eru gerðar á rekstri eða skipulagi hjá leigutaka er komin geta í veg fyrir að hann geti efnt skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum, skal þetta litið sem breyttar aðstæður.

14.7 Ef leigusali þarf að innkalla bíl sökum aldurs, aksturs eða tíðra bilana, er þetta skilgreint sem breyttar aðstæður.

14.8 Ef leigusala er bannað eða gert illmögulegt af hálfu hins opinbera að standa við samning þennan, eða á leigusala leggjast verulegar kvaðir af hálfu sömu aðila vegna samnings þessa, er þetta litið sem breyttar aðstæður

14.9 Ef notkun hins leigða fer 50% fram yfir umsaminn hámarksakstur, eða ef leigutaki vanrækir að sinna reglubundnu viðhaldi á hinu leigða, er þetta skilgreint sem breyttar aðstæður.

14.10 Ef leigutaki veitir ekki leigusala eða þeim er hann tilgreinir aðgang að leigumun sé þess óskað, er þetta litið sem breyttar aðstæður.

14.11 Ef leigutaki eða einhver annar brýtur gegn fyrirmælum stjórnvalda og öðrum þeim reglum sem gilda um hið leigða eða notkun þess á hverjum tíma, er þetta litið sem breyttar aðstæður.

14.12 Ef tvö bótaskyld tjón verða úr kaskótryggingu á bifreiðinni á leigutímabili, hefur leigusali heimild til að segja upp leigusamningi án uppsagnarfrests.

15 Gjaldþrot

15.1 Samningur fellur sjálfkrafa úr gildi við gjaldþrot annars hvors samningsaðila.

15.2 Verði öðrum samningsaðila veitt heimild til greiðslustöðvunar eða til nauðasamningsumleitana við lánadrottna sían er uppsagnarfrestur gagnaðila samnings þessa einn mánuður þar til fjárhagslegri endurskipulagningu viðkomandi aðila er formlega lokið.

15.3 Verði viðskiptavini veitt heimild til greiðslustöðvunar eða til nauðasamningsumleitana við lánardrottna sína getur leigusali krafist þess að sett verði trygging fyrir efndum samnings á því tímabili sem fjárhagsleg endurskipulagning viðskiptavinar stendur yfir. Verði ekki orðið við slíkri kröfu getur leigusali rift samningnum.

16 Riftun

16.1 Ef leigutaki greiðir ekki leigu, aðrar skyldar greiðslur eða vanefnir aðrar skuldir sínar við kröfuhafa eða aðra skuldheimtumenn innan 14 daga frá eindaga og hefur ekki samið við leigusala um vanskil, ber leigutaka að skila ökutæki skilyrðislaust til leigusala.

16.2 Leigusali skal tilkynna leigutaka um riftun skriflega í gegnum tölvupóst.

16.3 Við riftun ber leigutaka að greiða allar ógreiddar leigugreiðslur ásamt dráttavöxtum frá gjalddaga til greiðsludags, samkvæmt lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.

16.4 Leigutaki ber einnig ábyrgð á öllum kostnaði sem hlýst af riftuninni, þ.m.t. kostnaði vegna innheimtuaðgerða og lögbundin viðurlög.

16.5 Ef leigugreiðslur eru ósamdar og vanskil eiga sér stað, er ökutækið ótryggt að öllu leyti. Þetta þýðir að leigutaki ber fulla ábyrgð á öllu tjóni eða kostnaði sem hlýst af notkun ökutækisins meðan á vanskilum stendur.

16.6 Við riftun samnings þessa ber leigutaka að standa skil á eftirfarandi greiðslum:

16.6.1 Greiðslum sem fallnar eru í gjalddaga, ásamt dráttarvöxtum.

16.6.2 Ef leigutaki óskar eftir að skila ökutæki áður en samningstími er liðinn, er leigusala heimilt að innheimta kostnað samkvæmt öðrum ákvæðum samningsins, eins og kostnaði vegna innheimtuaðgerða, sektagreiðslna og fleira, ásamt dráttarvöxtum af þessum greiðslum.

16.6.3 Leigutaki greiðir tveggja mánaða leigu við skil á ökutæki.

17 Heimild til riftunar

17.1 Leigusali hefur heimild til að rifta samningi án fyrirvara ef eftirfarandi ástæður eru fyrir hendi:

17.1.1 Vanefndir leigutaka á greiðslum samkvæmt samningi eða öðrum ákvæðum samnings.

17.1.2 Ef leigusali hefur orðið að greiða gjöld eða sektir sem skráður umráðamaður er ábyrgur fyrir.

17.1.3 Ef leigutaki flytur bifreiðina úr landi án skriflegs samþykkis leigusala.

17.1.4 Ef leigutaki lendir á vanskilaskrá, bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta, gert er árangurslaust fjárnám hjá honum, hann óskar eftir greiðslustöðvun eða hann leitar eftir gerð nauðasamnings við skuldheimtumenn sína eða eftirgjöf skulda að öðru leyti.

17.1.5 Sökum ógætilegs aksturs eða tíðra bilana ökutækis.

17.1.6 Notkun ökutækis fer 50% framyfir umsaminn hámarksakstur, ill meðferð á ökutæki eða vanræksla leigutaka á að sinna reglubundu viðhaldi á ökutækinu.

17.1.7 Sé samningnum rift af hálfu leigusala, er leigusala heimilt að taka bifreiðina í sína vörslu án frekari fyrirvara og samþykkir leigutaki með undirritun sinni á samning þennan að leigutaka sé það heimilt.

18 Uppgjör

18.1 Uppgjör skulu fara fram á grundvelli þessara samningsskilmála, ásamt gildandi lögum og reglum á Íslandi.

18.2 Uppgjör skulu fara fram eins fljótt og mögulegt er eftir lok leigutímabils eða ef samningur er rofinn af annarri ástæðu.

18.3 Leigutaki skal greiða allt álag þegar uppgjör fer fram, sem nemur:

18.3.1 Öllum ógreiddum leigugreiðslum samkvæmt samningi, ásamt dráttarvöxtum, ef þeir eru álagðir samkvæmt samningi.

18.3.2 Auknum kostnaði ef leigutaki skilar ökutæki áður en leigutími er liðinn, eins og tveggja mánaða leigu.

18.3.3 Kostnaði samkvæmt öðrum ákvæðum samningsins, eins og kostnaði vegna innheimtuaðgerða, sektagreiðslna og fleira.

18.4 Leigutaki skal skila ökutækinu í góðu ástandi, nema um annað sé samið.

18.5 Leigutaki skal skila ökutækinu með fullum eldsneytisgeymi eða að lágmarki 80% rafhleðslu, nema um annað sé samið. Ef ökutæki er ekki skilað með fullum eldsneytisgeymi, er leigusala heimilt að gjaldfæra á greiðslukort eða senda kröfu í banka leigutaka fyrir það eldsneyti sem vantar til að geymir sé fullur samkvæmt verðskrá leigusala.

18.6 Ef tjón verður á ökutækinu á meðan það er á ábyrgð leigutaka, skal leigutaki tilkynna leigusala um það strax.

18.7 Ef tjón verður á ökutækinu og leigutaki vissi eða mátti vita um það en sagði ekki frá við skil á bifreiðinni, á leigusali endurkröfurétt á hendur leigutaka ásamt öllum kostnaði sem af hlýst, þar með talinn lögfræði- og málskostnaði.

18.8 Uppgjör gætu innifalið meðhöndlun persónuupplýsinga samkvæmt gildandi persónuverndarlögum og reglugerðum.

18.9 Leigutaki samþykkir að greiða leigusala samkvæmt kröfu öll útgjöld, sem leigusali verður fyrir, ef hann þarf að koma ökutækinu til baka til aðseturs leigusala hafi það verið skilið eftir eftirlitslaust, án tillits til ástands ökutækisins, vega eða veðurs.

19 Leyndir gallar og vanhirða

19.1 Þessir skilmálar eiga við um leynda galla og vanhirðu á ökutækinu sem leigutaki vissi eða mátti vita um en sagði ekki frá við skil á ökutækinu.

19.2 Ef skaðabætur eða viðgerðarkostnaður falla á leigusala vegna leyndra galla eða vanhirðu, sem leigutaki vissi eða mátti vita um en sagði ekki frá við skil á bifreiðinni, á leigusali endurkröfurétt á hendur leigutaka.

19.3 Kostnaður sem getur fylgt leyndum göllum eða vanhirðu er á ábyrgð leigutaka, þar á meðal lögfræði- og málskostnaður.

19.4 Leigutaki er skilyrt að tilkynna leigusala um alla galla eða vanhirðu sem hann vissi eða mátti vita um, sem hann uppgötvar á ökutækinu, strax eftir að hann verður þeirra varri.

19.5 Leigusali á rétt til endurkröfu á hendur leigutaka fyrir allan kostnað sem af hlýst leyndum göllum eða vanhirðu, sem leigutaki vissi eða mátti vita um en sagði ekki frá.

19.6 Allur kostnaður vegna viðgerða á ökutækinu, sem er afleiðing leyndra galla eða vanhirðu sem leigutaki vissi eða mátti vita um en sagði ekki frá, skal greiðast af leigutaka.

19.7 Leigutaki ber ábyrgð á öllum afleiðingum sem koma af leyndum göllum eða vanhirðu sem hann vissi eða mátti vita um en sagði ekki frá.

20 Lok samningstíma

20.1 Við lok samningstíma skal leigutaki skila hins leigða ökutæki tafarlaust og án alls kostnaðar fyrir leigusala, til þess staðar sem leigusali tiltekur.

20.2 Skili leigutaki ökutækinu ekki á réttum tíma, er leigusala heimilt að innheimta daggjöld samkvæmt verðskrá leigusala.

20.3 Ökutækið skal skilað óskemmdum og í eðlilegu ástandi miðað við eðlilega notkun, samkvæmt skilmálum samnings.

20.4 Innrétting skal vera án skemmda umfram eðlilega notkun, til dæmis án brunagota eða rifna sæta.

20.5 Leigutaki skal skila öllum lyklum og aukabúnaði sem tilgreindur er á samningi.

20.6 Með ökutækinu skal fylgja skráningarskírteini, þjónustubækur, smurbækur, og bækur frá framleiðanda ökutækis.

20.7 Ökutæki skal skilað með fullum eldsneytisgeymi. Ef það er ekki skilað með fullum eldsneytisgeymi er leigusala heimilt að gjaldfæra á greiðslukort leigutaka fyrir það eldsneyti sem vantar, samkvæmt verðskrá leigusala.

20.8 Leigutaki skal tilkynna leigusala með hæfilegum fyrirvara um skil ökutækis, eða þess aðila sem leigusala tilnefnir.

20.9 Leigutaki samþykkir að greiða samkvæmt verðskrá leigusala það sem vantar upp á við skil.

20.10 Leigutaki samþykkir að greiða öll útgjöld, sem leigusala verður fyrir, ef hann þarf að sækja ökutækið til aðseturs leigusala hafi það verið skilið eftir eftirlitslaust.

20.11 Ef leigutaki óskar eftir að skila ökutækinu áður en samningstími er liðinn, og leigusali samþykkir slíkt, er leigusala heimilt að gjaldfæra sem nemur tveggja mánaða leigu til viðbótar við skiladag.

21 Skil leigumunar

21.1 Leigutaki skal skila hinu leigða ökutæki til leigusala á þeim stað og tíma sem samið er um, eða sem leigusali tiltekur, og allur búnaður sem fylgdi ökutækinu við afhendingu skal fylgja því við skil.

21.2 Leigutaki skal skila með ökutækinu öllum lyklum, skráningarskírteini, þjónustubækur, smurbækur og bækur frá framleiðanda ökutækis, sem tilgreindar eru á samningi.

21.3 Leigumunur skal skilað óskemmdum og í eðlilegu ástandi miðað við eðlilega notkun, án skemmda umfram eðlilega notkun, t.d. ekki brunagöt eða rifin sæti.

21.4 Leigumunur skal skilað með fullum eldsneytisgeymi. Ef leigumun er ekki skilað með fullum eldsneytisgeymi er leigusala heimilt að gjaldfæra á greiðslukort leigutaka fyrir það eldsneyti sem vantar til að geymir sé fullur, samkvæmt verðskrá leigusala

21.5 Leigutaki skal tilkynna leigusala eða þá aðila sem leigusala tilnefnir, með hæfilegum fyrirvara um skil leigumunar.

21.6 Leigutaki samþykkir að greiða samkvæmt verðskrá leigusala það sem vantar uppá við skil.

21.7 Ef leigusali þarf að sækja ökutækið á eftir leigutaka, skal leigutaki greiða fyrir þau útgjöld sem leigusala verður fyrir til að fá ökutækið til baka til aðseturs síns, óháð ástandi ökutækisins, vega eða veðurs.

21.8 Allur aukabúnaður sem tilgreindur er á samningi skal fylgja ökutækinu við skil, og skal vera óskemmdur og virkur.

21.9 Óski leigutaki eftir að skila ökutækinu áður en samningstími er liðinn, og samþykki leigusala slíkt, er leigusala heimilt að krefja leigutaka um greiðslu sem nemur tveggja mánaða leigu til viðbótar við skiladag.

21.10 Ef leigutaki vanefndir ákvæðum um skil leigumunar, getur leigusali krafist bóta og / eða haft rétt til riftunar leigusamnings án uppsagnarfrests og getur krafist greiðslu sem nemur tveggja mánaða leigu til biðbótar við skiladag.

Scroll to Top